Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC Hekwerk Participatie B.V., statutair gevestigd te Veenendaal.

Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 8 mei 2021,

onder nummer 33/2021, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

op 7 april 2021, onder nummer 12051349.


Artikel 1 – Begripsbepaling

 1. Onder ABC Hekwerk wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC Hekwerk Participatie B.V., gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende te Eindhoven alsmede de licentienemers van ABC Hekwerk Participatie B.V.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een overeenkomst tot levering van zaken of een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Alle offertes van ABC Hekwerk vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden of bedingen door ABC Hekwerk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door ABC Hekwerk aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of de overeenkomst, waarop deze betrekking heeft.
 3. Bij overeenkomsten tussen ABC Hekwerk en opdrachtgever kunnen eventueel toepasselijke voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking hebben voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van ABC Hekwerk.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen worden gedurende vier weken gestand gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbieding van ABC Hekwerk is vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Dit geldt ook voor de brochures, drukwerken e.d. die zijdens ABC worden uitgebracht.
 2. De offertes van ABC Hekwerk zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, waaronder de gebiedsinformatie op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON), welke ABC Hekwerk als juist mag beschouwen. Tenzij anders overeengekomen gelden de offertes uitsluitend voor het land, van waaruit zij zijn aangevraagd. Bij het opstellen van de offertes gaat ABC Hekwerk er bovendien van uit dat de prijzen voor montage worden berekend op basis van een obstakelvrij terrein, zowel boven als in de grond, tenzij uit de hiervoor bedoelde gebiedsinformatie blijkt, dat dit niet het geval is. Extra kosten als gevolg van obstakels, die niet waren te voorzien, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Een door ABC Hekwerk uitgebrachte offerte kan door opdrachtgever slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor ABC Hekwerk geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod ABC Hekwerk heeft bereikt. De acceptatie moet schriftelijk, eventueel via datacommunicatiemiddelen zoals fax of e-mail, plaatsvinden.
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien ABC Hekwerk aan opdrachtgever schriftelijk bericht met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 3. Aanvullende mondelinge overeenkomsten worden geacht niet tot stand te zijn gekomen.
 4. ABC Hekwerk heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren c.q. derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen.
 5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke maken deel uit van de overeenkomst, indien en voorzover daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van een technische omschrijving prevaleert de laatste.

Artikel 5 – Kwaliteit en omschrijving

 1. ABC Hekwerk verbindt zich jegens opdrachtgever zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid c.q. diensten te verrichten als nader in de offerte omschreven.
 2. ABC Hekwerk verbindt zich jegens opdrachtgever zaken te leveren, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan de modellen, die door ABC Hekwerk zijn beschreven. Geleverde zaken mogen zodanig afwijken van hetgeen is bepaald en omschreven in offertes en in de branche als toelaatbaar wordt beschouwd.
 3. Indien door ABC Hekwerk tekeningen voor funderingen van draai- of schuifpoorten worden verstrekt, worden deze verstrekt op basis van het uitgangspunt dat de grondslag voldoende is om die funderingen te dragen. De opdrachtgever dient steeds zelf te (laten) controleren of als gevolg van de grondslag ter plaatse speciale voorzieningen nodig zijn. Eventuele te maken kosten voor die voorzieningen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit voorzienbaar was op basis van de gebiedsinformatie op grond van de WIBON. Eventueel te maken kosten voor die voorzieningen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit voor ABC Hekwerk voorzienbaar was op basis van de gebiedsinformatie op grond van de WIBON, zoals bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden. De eventuele kosten dienaangaande zijn begrepen in de offerte van ABC Hekwerk.

Artikel 6 – Verzending, levering en leveringstermijnen

 1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over het geheel overeenstemming is verkregen en nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van ABC Hekwerk zijn gesteld en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor ABC Hekwerk bevredigende betalingszekerheid is gesteld.
 2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat ABC Hekwerk kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. ABC Hekwerk is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige nakoming, voor zover dwingend rechterlijke bepalingen niet anders meebrengen.
 3. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor ABC Hekwerk niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan opdrachtgever, wordt ABC Hekwerk geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van opdrachtgever te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan opdrachtgever zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft gegeven aan opdrachtgever. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering zou hebben plaatsgevonden.
 4. De levering geschiedt door inontvangstneming van de opdrachtgever. Vanaf de levering is het geleverde voor risico van de opdrachtgever.
 5. De zaken zullen door ABC Hekwerk bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze, zoals in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. ABC Hekwerk heeft het recht om de zaken onder rembours te verzenden naar opdrachtgever.

Artikel 7 – Werkzaamheden

 1. Indien ABC Hekwerk werkzaamheden verricht terzake het plaatsen van hekwerk en aanverwante artikelen, dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen, dat het terrein aan de navolgende voorwaarden voldoet:
 2. a) Op terreinen, waarop het hekwerk waterpas moet worden gemonteerd, dient sprake te zijn van een geëgaliseerd terrein;
  b) Het terrein dient vrij te zijn van bestratingen en/of verhardingen, puin, oude funderingen, boomstronken of –wortels, terwijl tevens de grondwaterstand niet hoger mag zijn dan 60 cm.;
  c) Het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn, dat de door ABC Hekwerk te leveren materialen per vrachtwagen of bedrijfswagen op diverse punten kunnen worden gelost.
 3. Zodra het de opdrachtgever bekend wordt of bekend kan zijn dat zich omstandigheden voordoen of zullen voordoen, waardoor ABC Hekwerk haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen, is de opdrachtgever verplicht ABC Hekwerk daarvan per omgaande op de hoogte te stellen. Tevens is de opdrachtgever verplicht ABC Hekwerk te waarschuwen, indien de werkzaamheden van ABC Hekwerk niet of niet tijdig kan beschikken over datgene dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de geleden schade en gederfde winst als gevolg van de omstandigheid dat ABC Hekwerk haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen als bedoeld in het eerste lid. Dit geldt ook voor de vertraging die kan optreden bij de uitvoering van de werkzaamheden vanwege de op/in het terrein aanwezige obstakels. Extra kosten als gevolg daarvan zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats ingeval van wijziging van de opdracht of van de voorwaarden van uitvoering van het werk. De gevolgen van meer- en minderwerk dienen bij voorkeur vooraf schriftelijk te worden overeengekomen, bij gebreke waarvan ABC Hekwerk gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst te weigeren. Meer- en minderwerk moet echter altijd worden verrekend, ook indien geen schriftelijke vastlegging heeft plaatsgevonden.
 6. Bij niet-geëgaliseerde terreinen wordt het hekwerk niet waterpas geplaatst doch met het terrein meegezet om zodoende te grote openingen aan de onderzijde te voorkomen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de grond wordt geëgaliseerd, indien hekwerken waterpas moeten worden gemonteerd.
 7. De opdrachtgever wordt geacht de hoogte hoek- en eindpunten van het werk aan te geven. De opdrachtgever moet tevens zorgdragen voor voldoende werkruimte, te weten ten minste 50 cm  aan de binnenzijde van het uit te voeren werk en ten minste 50 cm plus de hoogte van het werk aan de buitenzijde.

Artikel 8 – Opslag

 1. Indien om welke reden dan ook opdrachtgever niet in staat is zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal ABC Hekwerk, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van opdrachtgever de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de opdrachtgever bezorgd zijn.
 2. Opdrachtgever is verplicht aan ABC Hekwerk de opslagkosten volgens het bij ABC Hekwerk gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 9 – Afname en annulering

 1. De opdrachtgever is verplicht het gekochte en/of de gevraagde dienst binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft hij hiermee in gebreke, dan heeft ABC Hekwerk het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst betaling van de verkoopprijs c.q. van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte voor zover het nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, ongeacht haar recht tot volledige vergoeding van de schade.
 2. Het is ABC Hekwerk toegestaan de order eerder dan in de overeengekomen leveringstermijn af te leveren.
 3. Indien een afnemer voor aflevering tot annulering van de order overgaat, zal ABC Hekwerk 10% van het orderbedrag aan de afnemer in rekening te brengen, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van alle door ABC Hekwerk aan koper geleverde zaken blijft bij ABC Hekwerk, zolang opdrachtgever de vorderingen van ABC Hekwerk met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen van ABC Hekwerk wegens niet c.q. niet geheel nakomen van zodanige verbintenissen heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen terzake van rente, kosten en boetes. ABC Hekwerk is in onderhavig geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen. In dat geval gaat de eigendom pas over op de opdrachtgever zodra opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ABC Hekwerk heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de door ABC Hekwerk geleverde zaken te vervreemden, zolang de openstaande vorderingen niet zijn voldaan.
 3. Evenmin toegestaan is verhuur, uitlenen of anderszins uit de macht van opdrachtgever te brengen van bovenstaande zaken, dan wel (stil) pandrecht te vestigen.
 4. Opdrachtgever zal zich tegenover derden, die op de goederen van ABC Hekwerk een (stil) pandrecht willen vestigen, verbinden om op eerste verlangen van ABC Hekwerk te verklaren, dat hij in geen geval tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
 5. Opdrachtgever verbindt zich geen enkele akte ter vestiging van een pandrecht te zullen ondertekenen, zolang de vordering terzake de geleverde zaken van ABC Hekwerk niet is voldaan. Opdrachtgever maakt zich – in geval de vordering niet is voldaan – in dat geval schuldig aan verduistering.
 6. ABC Hekwerk behoudt zich het recht voor een pandrecht te vestigen op in eigendom overgedragen zaken aan opdrachtgever tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen, welke ABC Hekwerk buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal krijgen op opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever verbindt zich op eerste verzoek van ABC Hekwerk mee te werken aan het opstellen van een authentieke akte c.q. het laten registreren van een onderhandse akte  met betrekking tot die zaken.
 8. Indien er gerede twijfel bij ABC Hekwerk bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is ABC Hekwerk bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen totdat opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ABC Hekwerk geleden schade als gevolg van deze vertraagde levering.
 9. Opdrachtgever is verplicht ABC Hekwerk terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
 10. Mocht te eniger tijd blijken, dat opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of de aanneemsom verschuldigd.
 11. ABC Hekwerk is in onderhavig geval tevens gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen, inbegrepen het betreden van de terreinen van koper om zodoende zelf de betreffende zaken uit de magazijnen /opslagplaatsen van opdrachtgever te verwijderen.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende inkoopprijzen, belastingen, heffingen etc. ABC Hekwerk behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, belastingen, heffingen enz. plaatsvinden voor het overeengekomen tijdstip van levering.
 2. ABC Hekwerk dient opdrachtgever tijdig, doch uiterlijk voor de levering, op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen bruto en exclusief BTW, zonder aftrek van enige korting, inclusief vervoerskosten.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling als volgt te geschieden: 50% bij opdracht binnen 8 dagen netto en 50% bij gereedkomen van het werk binnen 30 dagen netto. Betaling van de facturen dient alsdan plaats te vinden binnen 8 dan wel 30 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek van korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien ABC Hekwerk met de opdrachtgever is overeengekomen dat werkzaamheden op regiebasis zullen worden uitgevoerd, dan is ABC Hekwerk gerechtigd om telkens na verloop van 7 dagen het uitgevoerde gedeelte van het werk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen op ABC Hekwerk te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien als gevolg van wijziging in de opdracht door opdrachtgever de kosten stijgen voor ABC Hekwerk, is ABC Hekwerk gerechtigd deze meerdere kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 7. Betaling van een factuur op of na de vervaldag heeft tot gevolg dat alle bedragen, die door koper zijn verschuldigd, ook die krachtens andere facturen, onmiddellijk opeisbaar zijn. ABC Hekwerk is dan gerechtigd het totaal der alsdan opeisbare bedragen te beschouwen als één factuurbedrag.
 8. Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na datum van verzending van die rekening, is ABC Hekwerk gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van 10% van het totale bedrag van de factuur per jaar, dan wel ter grootte van de wettelijke rente indien de wettelijke rente hoger is dan 10%.
 9. ABC Hekwerk is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle (buitengerechtelijke) kosten, die door de niet(-tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever in elk geval verschuldigd wanneer ABC Hekwerk zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
 10. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00. Uit het enkele feit dat ABC Hekwerk zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 – Solvabiliteit

 1. ABC Hekwerk is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen.
 2. ABC Hekwerk is tevens gerechtigd, indien koper in gebreke is bij de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen.
 3. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te verstrekken geeft ABC Hekwerk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 13 – Reclamaties

 1. Onder reclamaties wordt verstaan: alle grieven van opdrachtgever terzake de hoedanigheid van de leveranties.
 2. Bezwaren en reclamaties tegen enigerlei rekening of factuur van ABC Hekwerk, respectievelijk met betrekking tot de staat der geleverde zaak, dienen binnen acht dagen na oplevering/aflevering, respectievelijk toezending – middels een aangetekend schrijven – bij ABC Hekwerk te worden ingebracht. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclamaties of bezwaren kan koper generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. Reclamaties kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. In de branche en/of de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclamatie opleveren. Reclamaties kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde zaken.
 4. ABC Hekwerk garandeert dat eventueel binnen zes maanden na de aflevering optredende gebreken, waarvan opdrachtgever aantoont dat die moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de afgeleverde zaken, met bekwame spoed kosteloos zullen worden hersteld.
 5. Indien op de orderbevestiging een afwijkende garantieperiode is vermeld, prevaleert deze boven de voormelde garantietermijn van zes maanden.
 6. Ter keuze van ABC Hekwerk zullen de geleverde goederen worden gerepareerd, dan wel worden vervangen indien sprake is van goederen met een constructie-, fabricage- of materiaalfout. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud alsmede die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie van het werk door de opdrachtgever blijven buiten de garantie.
 7. De in lid 4 geldende garantie dient door opdrachtgever te worden ingeroepen en wel in die zin, dat de bedoelde fouten binnen bekwame tijd  na ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk aan ABC Hekwerk moeten worden gemeld, zulks op straffe van verval van de garantie-aanspraken van opdrachtgever.
 8. De garantie geldt alleen voor goederen, die nog in de oorspronkelijke staat verkeren en die niet door derden zijn gerepareerd of gewijzigd. De garantie kan alleen worden ingeroepen door de opdrachtgever en dus niet door een derde.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. ABC Hekwerk is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken van de geleverde goederen.
 2. De voldoening door ABC Hekwerk aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.
 3. ABC Hekwerk is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ABC Hekwerk, met dien verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade en, waartegen ABC Hekwerk is verzekerd, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. ABC Hekwerk is bovendien slechts aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van de verzekerde som.
 4. Voor vergoeding komt dan ook niet in aanmerking gevolgschade, waaronder bedrijfsschade (derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren.
 5. ABC Hekwerk is aansprakelijk voor een verkeerde montage van de geleverde goederen.
 6. ABC Hekwerk is niet aansprakelijk indien blijkt dat de gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt onjuist zijn dan wel de door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijze. ABC Hekwerk is bovendien niet aansprakelijk voor de hoedanigheid van de ondergrond, waarin, waaraan of waarop het uit te voeren werk door ABC Hekwerk moet worden uitgevoerd, zodat gebreken aan of vertraging in het werk ten gevolge van de hoedanigheid van die ondergrond nimmer voor rekening van ABC Hekwerk komen.
 7. Dit geldt ook voor de door opdrachtgever voorgeschreven of ingeschakelde leveranciers of onderaannemers dan wel voor de door of namens opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor schade, die het gevolg is van een onjuiste opgave door opdrachtgever van een gebiedsinformatie op grond van de WIBON.
 8. ABC Hekwerk sluit iedere aansprakelijkheid uit terzake het gebruik van puntenkammen en cobrapunten en overige scherpe onderdelen alsmede ook onderdelen van Active Fence (stroomvoerende detectie) bedoeld om het passeren en/of molesteren van het hekwerk, poort of andere hekwerk- en poortproducten te voorkomen dan wel te bemoeilijken door de opdrachtgever. Opdrachtgever draagt derhalve ook de kosten en het risico in het geval deze goederen niet zijn toegestaan.
 9. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ABC Hekwerk beperkt tot het bedrag, dat aan koper netto gefactureerd is terzake de goederen, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement  wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door ABC Hekwerk geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 3. Indien afname c.q. aflevering door overmacht meer dan zes maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de Wet. De termijn is zoveel langer of korter, naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

Onder overmacht van ABC Hekwerk wordt in elk geval verstaan:

 • de omstandigheid, dat ABC Hekwerk een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
 • stakingen;
 • storingen in het werkverkeer;
 • overheidsmaatregelen, die ABC Hekwerk verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen;
 • indien ABC Hekwerk op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten van overheidswege wordt belemmerd graafwerkzaamheden te verrichten in verband met het niet-naleven van de WIBON door de opdrachtgever, dan wel door de aanwezigheid van ondergrondse netten, die niet bekend waren en/of konden zijn bij ABC Hekwerk.
 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat opdrachtgever of ABC Hekwerk naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde nakoming door ABC Hekwerk, respectievelijk opdrachtgever niet mag verwachten, kan de Rechter op verlangen van ABC Hekwerk, respectievelijk de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. In gevallen, waarin ABC Hekwerk ten gevolge van overmacht niet kan leveren, heeft zij het recht om de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder dat ABC Hekwerk gehouden zal zijn in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding te betalen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ABC Hekwerk en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen ABC Hekwerk en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht of – zulks ter keuze van ABC Hekwerk – aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van opdrachtgever, tenzij de sector kanton van de rechtbank terzake van een zodanig geschil bevoegd is.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting nader overeenkomen zoals bemiddeling, arbitrage of mediation.

Deze voorwaarden, die door ABC Hekwerk te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld, zijn op aanvraag bij ABC Hekwerk verkrijgbaar.

Gratis advies of vrijblijvende offerte aanvragen
* verplicht veld

Montage info (Waar wordt het project geplaatst?)